นิด้าโพล เผยปปช.เห็นด้วยหมด รัฐบาลเข้มมาตรการ หยุดยั้งโควิด-19

Publish 2020-03-21 09:08:06ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ปิดประเทศหนี COVID-19 กันไหม?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2563  โดยเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลควรสั่งปิดประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19 ในประเทศไทย พบว่า ร้อยละ 67.38 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ เป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องจากเชื้อไวรัสส่วนใหญ่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ทำให้การเเพร่ระบาดมีมากขึ้น และรัฐบาลควรตื่นตัวมากกว่านี้ในการควบคุม ดูแล ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับประชาชนภายในประเทศอย่างเต็มที่ ร้อยละ 18.22 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ ประเทศกลุ่มเสี่ยงทำการปิดประเทศเกือบทั้งหมดแล้ว ดังนั้น ควรปิดประเทศเเละทำการดูแลรักษาภายในประเทศให้ดีที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่จะเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ร้อยละ 5.57 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ ทำให้เกิดผลกระทบหลาย ๆ ด้าน เช่น เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขณะที่บางส่วนระบุว่า สถานการณ์ยังไม่รุนแรง และเชื่อใจแพทย์ไทยว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ ร้อยละ 7.80 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ ควรหาวิธีที่สามารถหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ดีกว่าการปิดประเทศ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ปิดเฉพาะเมืองที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และควรปิดสถานที่ที่ต้องมีการชุมนุมจำนวนมากทั้งประเทศ เช่น สถานบันเทิง สถานบริการ โรงภาพยนตร์ และร้อยละ 1.03 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   


ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลควรห้ามเดินทางข้ามจังหวัด (ปิดเมือง) เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า ร้อยละ 33.26 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 20.92 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 19.89 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 24.18 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 1.75 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

          
สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลควรสั่งปิดผับ สถานบันเทิง สถานบริการ ทั้งประเทศชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า ร้อยละ 79.00 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 14.08 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 3.82 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 2.23 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 0.87 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

          
ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเสนอขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า ร้อยละ 63.48 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 18.06 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 5.25 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 9.71 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 3.50 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์