จับตา กกต.เล่นบทเข้ม ตัดบท อนค. ยื้อส่งหลักฐาน ธนาธร ปล่อยกู้พรรค ทำติ่งส้มสั่นหนาว เพราะโทษแรง?

Publish 2019-11-28 15:47:44


@ ถือเป็นคลื่นการเมืองลูกใหม่ที่กำลังถาโถมพรรคอนาคตใหม่อย่างรุนแรง จากพฤติการณ์ส่วนบุคคลของ ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ที่เลือกวิธีการขับเคลื่อนทางการเมือง  ช่วงก่อนและหลังการตั้ง  24 มีนาคม 2562  โดยการนำเงินส่วนให้พรรคหยิบยืม   ในรูปแบบการปล่อยกู้  จนทำให้มีผู้นำประเด็นนี้ไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ว่าเป็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดต่อ  พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560 มาตรา 62 ประกอบมาตรา 66ล่าสุด  วันที่ 27 พฤศจิกายน   2562 สำนักงาน กกต. เผยแพร่เอกสารข่าว  ระบุความคืบหน้าดำเนินการ  ว่า   ตามข่าวสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ที่ 104/2562  ลงวันที่ 19  พฤศจิกายน  2562  แจ้งว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติเป็นเอกฉันท์  ให้พรรคอนาคตใหม่ ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อประกอบการพิจารณาการกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่เพิ่มเติมนั้น 

 


 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า พรรคอนาคตใหม่ได้มีหนังสือจัดส่งเอกสารบางส่วนมาแล้ว แต่ขอขยายเวลาการจัดส่งบางส่วนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง อีก 120 วัน

 


หากในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 26  พฤศจิกายน  2562  คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับทราบการจัดส่งเอกสารบางส่วนของพรรคอนาคตใหม่ข้างต้นแล้ว และมีมติให้ขยายเวลาการจัดส่งเอกสารที่หลือ  โดยให้พรรคอนาคตใหม่จัดส่งเอกสารดังกล่าว ภายในวันจันทร์ที่  2  ธันวาคม  2562 


หลังจากก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่  19 พฤศจิกายน  2562  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  เผยแพร่ผลการพิจารณาในคดีการกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่   โดยระบุว่า กกต. ได้ประชุมพิจารณาสำนวนการสืบสวนกรณีมีผู้กล่าวหาว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน   ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปี 


ต่อมาคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของ กกต. และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง    ยืนยันได้ดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดทุกประการแล้ว


ทั้งนี้ มติของ กกต. พิจารณาแล้วจึงเห็นว่า   เพื่อให้การพิจารณาในเรื่องดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ชัดเจน และเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พรรคอนาคตใหม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเคยมีการเรียกเอกสารดังกล่าวไปแล้ว แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง

 @ทั้งนี้จากการที่้กกต.แจ้งความคืบหน้าการทำงาน ส่วนหนึ่งก็มีกระแสข่าวว่าดูเหมือนทุกอย่างมีความเร่งรีบผิดปกติ  แต่โดยข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว เคยมีการตั้งข้อสังเกตุว่าการทำงานของกกต.เป็นไปอย่างล่าช้า หรือ ไม่ ด้วยซ้ำ 

  
เนื่องจากกรณีดังกล่าว  นายศรีสุวรรณ  จรรยา   เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย   ได้เข้ายื่นเรื่องขอให้ กกต. ดำเนินการตรวจสอบ  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ตั้งแต่วันที่ 21  พฤษภาคม  2562 จากการที่   ธนาธร  ไปกล่าวบรรยายที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย  (FCCT) โดยระบุว่าได้ให้พรรคอนาคตใหม่  ยืมเงินจำนวน  110 ล้านบาท  เพื่อดำเนินกิจกรรมของพรรคช่วงหาเสียงเลือกตั้ง  อีกทั้ง น.ส.พรรณิการ์ วานิช  โฆษกพรรคอนาคตใหม่  ได้ให้สัมภาษณ์ว่าพรรคอนาคตใหม่  กู้ยืมเงินจำนวน 250 ล้านบาทจาก  นายธนาธร  โดยการกู้ยืมดังกล่าวมีสัญญาและคิดดอกเบี้ยชัดเจน

 

ขณะเดียวกัน  นายศรีสุวรรณ  ได้อ้างถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมืองตามมาตรา 66  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  ซึ่งระบุว่า   บุคคลหรือนิติบุคคลใดจะบริจาคเงินหรือ ทรัพย์สินให้พรรคการโดยมีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทต่อปีมิได้   กรณีดังกล่าวจึงเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 124  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี

 

 

นอกจากนี้ตาม มาตรา 125  ยังระบุว่า  พรรคการเมืองใดที่รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด   มีมูลค่าเกินที่กำหนดไว้  มาตรา 66 วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคมีกำหนด 5 ปีและให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ส่วนที่เกินมูลค่าที่กำหนดไว้ตามมาตรา 66 ตกเป็นของกองทุนพัฒนาการเมือง

 

โดยรายละเอียดของการกู้ยืมเงินดังกล่าว  ยังไม่นับรวมข้อสงสัยว่าด้วย  การใช้จ่ายเงินของพรรคอนาคตใหม่   ดำเนินการเป็นไปตามมาตรา  87, 88 ,89  ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่  กล่าวคือ  มีการนำไปใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค  โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและสมาชิก และค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่

 

@ลำดับไทม์ไลน์ต่อ ๆ มา ยิ่งเห็นชัดเจนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง  มีกระบวนการทำงานอย่างไร  เป็นไปตามกระแสกล่าวหาหรือไม่  

 

จากการตรวจสอบพบว่า กว่าที่กกต.จะเริ่มดำเนินการตามคำร้อง  ก็ใช้ระยะเวลาพอสมควร  กล่าวคือ   ในวันที่ 11 มิถุนายน  2562   ถึงได้มีการเรียกนายศรีสุวรรณ เข้าให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของกกต. และเป็นทางด้าน  นายศรีสุวรรณ  ที่ให้ข้อมูลว่า    ตนได้มีการยืนยันว่า   การให้เงินกู้ของนายธนาธร และการรับเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่  เป็นการกระทำที่อาจไม่ชอบด้วย พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560 มาตรา 62 ประกอบมาตรา 66  ซึ่งระบุว่า บุคคลจะบริจาคหรือให้ประโยชน์อื่นใดกับพรรคการเมืองเกิน 10 ล้านบาทไม่ได้  

 


ดังนั้นการให้กู้ยืมเงินในระดับ 110-250 ล้านบาท จึงน่าจะขัดต่อกฎหมาย  ส่วนในกรณีหากกกต.รับเรื่องไว้วินิจฉัย  นายธนาธร และพรรคอนาคตใหม่ ก็อาจจะมีความผิด  โดยนายธนาธร อาจมีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท  และโทษจำคุก รวมทั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ส่วนกรรมการบริหารพรรคอาจจะถูกถอดถอนยกชุด  สำหรับวงเงินที่เกิน 10 ล้านบาท   ต้องตกเป็นของกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองต่อไป

 
นอกจากนี้นายศรีสุวรรณ  ยังเน้นย้ำด้วยว่า  กรณีของ นายธนาธร  กับพรรคอนาคตใหม่   ถ้านำมาเปรียบเทียบ ระหว่าง  พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับปี 2550 และ 2560  จะเห็นข้อแตกต่างอย่างชัดเจน  ว่า  พ.ร.ป. ฉบับปี 255  0 กำหนดไว้ในข้อสุดท้ายว่ารายได้ของพรรคการเมืองจะมาจากรายได้อื่นๆ  ซึ่งเป็นการกำหนดแบบปลายเปิด สามารถไปกู้ยืมหรือนำเงินมาจากแหล่งใดก็ได้  แต่กับพ.ร.ป.ฉบับปี 2560  กำหนดไว้ชัดว่า  ไม่มีคำว่ารายได้อื่น ๆ ขณะที่พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง  ถือเป็นกฎหมายมหาชน  คือเมื่อกฎหมายกำหนดไว้อย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามนั้น  จะกระทำนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไม่ได้ ถ้าทำถือว่ามีความผิด แตกต่างจากกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายเอกชน ซึ่งอะไรที่กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้สามารถกระทำได้


@จากกระบวนการเบื้องต้น   เริ่้มด้วยคำร้องของนายศรีสุวรรณ   จนมาถึงกระบวนการไต่สวนเบื้องต้น   และการเปิดโอกาสให้พรรคอนาคตใหม่   ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อประกอบการพิจารณา   ในช่วงเดือนพฤศจิกายน สรุปว่าใช้เวลาไปแล้วถึง 5 เดือน  และยังไม่รู้ว่าจะมีข้อสรุปในชั้นการไต่สวน  และนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อใด  จึงสมควรหรือไม่ที่ กกต.จะไม่ยินยอมให้พรรคอนาคตใหม่  ขอขยายเวลาการจัดส่งเอกสาร หลักฐาน ออกไปอีกนานถึง  120 วัน หรือ ประมาณ 4 เดือน 


แน่นอนว่าประเด็นด้วยหลักฐานข้อเท็จริงทั้งหมด ในการต่อสู้พิสูจน์ความผิดถูกครั้งนี้   สำคัญมากต่อพรรคอนาคตใหม่   เนื่องด้วยเป็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับมูลฐานความผิดหลายข้อ   และเกี่ยวข้องกับสถานะของกรรมการบริหารพรรค  รวมถึงบทบาทความเป็นพรรคการเมืองของพรรคอนาคตใหม่  


ดังชุดข้อมูลทางกฎหมาย ตามที่   อ.ชูชาติ ศรีแสง     อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา  ได้เคยสรุปแสดงความเห็นในเชิงข้อกฎหมาย  ว่า  ประเด็นเรื่องการปล่อยกู้ยืมเงินให้พรรคอนาคตใหม่   มีสาระสำคัญว่าบทลงโทษ  ตามคำร้องในกรณีตรวจพบการกระทำผิดตามข้อกล่าวหา  


การที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจำนวน  191  ล้านบาทเศษ  จากนายธนาธร  เข้าข่ายเป็นการกระทำฝ่าฝืนมาตรา  62   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ว่าด้วยพรรคการเมือง    อาจถือเป็นการรับเงินมาโดยที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย


ขณะที่มาตรา 72  ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 


นอกจากนี้ ยังอาจเข้าข่ายมาตรา 92   ซึ่งระบุว่า   เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทําการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น 

 


โดย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ว่าด้วยพรรคการเมือง  กล่าวถึงกรอบการกระทำความผิดที่ให้อำนาจ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง   ดำเนินการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ    เพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าว  ว่า เป็นไปตาม  มาตรา 92  (3 )  หรือ  เป็นกระทําการฝ่าฝืนมาตรา  20  วรรคสอง  มาตรา 28 ,  มาตรา 30  , มาตรา 36  มาตรา 44  , มาตรา  45  ,  มาตรา  46   มาตรา  72 หรือมาตรา  74  

 

 

@ เหล่านี้เป็นเพียงกรอบเบื้องต้น  ว่าด้วยบทลงโทษในกรณี หากพบการกระทำผิดตามคำร้อง  เรื่องการปล่อยกู้เงินให้พรรคอนาคตใหม่  ที่ทำให้พรรคต้องมีความระมัดระวังสูงสุด  ในเตรียมหลักฐานชี้แจง หรือ แก้ต่างข้อกล่าวหาทั้งหมด  ถึงขั้นต้องขอยืดเรื่องคำชี้แจง แสดงหลักฐานประกอบ  ไปนานถึง  120 วัน   แต่จะทำได้แค่ไหน  อย่างไร  มีองค์ประกอบว่าด้วยข้อเท็จจริงให้ต้องพิจารณาอย่างละเอียด ในตอนต่อๆ ไป  ว่า พฤติการณ์การปล่อยกู้ยืมเงินระหว่าง ธนาธร  กับพรรคอนาคตใหม่  ผิดกฎหมายหรือไม่ ??

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กองบรรณาธิการข่าว