กางคำพิพากษาฎีกา!!"ธนาธร"ดูให้ชัดๆ โอนหุ้น "วี-ลัค มีเดีย" กฎหมายชี้ไว้อย่่างไร มีผล 8 ม.ค. 62 ใช่หรือไม่?

Publish 2019-04-06 13:17:55


จากกรณีประเด็นการถือครองหุ้น “บริษัท วี-ลัค มีเดีย”  ของ นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แม้ว่าเจ้าตัวจะใช้ความพยายามชี้แจงถึง  3 ครั้ง 3 หน  โดยเฉพาะกับการโพสต์ท้ายสุด เล่าความเป็นมา เพื่ออธิบายคำถามที่เป็นข้อคาใจของสื่อมวลชน และสาธารณะ ว่าทำไม  นายธนาธร   อ้างความบริสุทธิ์ใจทางการเมือง

ด้วยการขาย-โอนหุ้น “บริษัท วี-ลัค มีเดีย”  ไปตั้งแต่วันที่ 8  มกราคม 2562   แต่เหตุใดจึงมีการยื่นจดแจ้งต่อสำนักงานพัฒนาธุรกิจ  ปรากฏเป็นเอกสารการโอนหุ้นลงวันที่ 21  มีนาคม 2562  หรือ เป็นช่วงเวลาที่ผ่านมานานถึงกว่า 2 เดือน  

 

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> แปลกแต่จริง!! เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 61 “ธนาธร” รู้ รธน.ห้ามสมัครส.ส.  ชิงลาออกมติชน  แสดงเจตนาลุยการเมือง แล้วเกิดอะไรขึ้น ถือหุ้น“วี-ลัค มีเดีย”มาจนถึง 8 ม.ค. 62 ค่อยขาย-โอนให้แม่ <<
 อย่างไรก็ตามในเชิงกฎหมาย  กรณีที่เกิดขึ้นกับการถือครองหุ้น  “บริษัท วี-ลัค มีเดีย”   จะผิดหรือไม่   ย่อมไม่อาจจะนำข้ออ้างเรื่องหลงลืม หรือ ไร้เจตนา มาเป็นข้อกล่าวอ้างไม่ได้   ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382  ซึ่งมีกรณีตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการโอนหุ้น  ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1.คำพิพากษาฎีกาที่ 1127/2521 (ไม่ได้ระบุหมายเลขหุ้น)


ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129 บังคับว่าการโอนหุ้นชนิดระบุชื่อในใบหุ้นต้องแถลงเลขหมายหุ้นซึ่งโอนกันลงในตราสารการโอนด้วยนั้น ก็เพื่อว่าถ้าผู้โอนมีหุ้นหลายหุ้นและต้องการโอนเพียงบางหุ้น ก็ให้ระบุเลขหมายหุ้นที่โอนไป เพื่อจะรู้ได้แน่นอนว่าหุ้นใดยังอยู่หรือโอนไปแล้วเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้โอนต้องการโอนหุ้นทั้งหมดดังคดีนี้เพียงแต่ระบุในเอกสารการโอนว่าขอโอนหุ้นทั้งหมดให้แก่ผู้รับโอน ก็ถือได้ว่าเป็นการแถลงเลขหมายของหุ้นซึ่งโอนกันแล้ว

2.คำพิพากษาฎีกาที่ 2451/2551 (การโอนหุ้นที่ยังไม่ได้ออกใบหุ้น)   หุ้นที่ยังไม่ได้ออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่เป็นหุ้นที่มีหลายเลขใบหุ้นแล้ว การซื้อหุ้นดังกล่าวจึงต้องปฏิบัติตาม ป.พ.พ. มาตรา 1129 วรรคสอง

 

3.คำพิพากษาฎีกาที่ 11883/2554 (การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์)  การซื้อขายหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อเป็นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่งซึ่งต้องปฏิบัติตาม ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคสองและวรรคสาม ส่วน ป.พ.พ. มาตรา 1129 วรรคสอง

เพียงกำหนดแบบของการโอนหุ้นที่มีหลักฐานการโอนที่แน่นอนเท่านั้น หาใช่แบบของการซื้อขายหุ้น ผู้ซื้อหุ้นที่มิได้โอนหุ้นให้ถูกต้องตามบทบัญญัติดังกล่าวยังไม่อาจอ้างว่าตนเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท และไม่อาจใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นตามที่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้เท่านั้น หาทำให้การซื้อขายหุ้นตกเป็นโมฆะไม่

 4.คำพิพากษาฎีกาที่ 5873/2546 (การโอนหุ้นจะใช้ยันบุคคลภายนอกได้)  การโอนหุ้นจะใช้ยันบุคคลภายนอกไม่ได้ จนกว่าจะได้จดแจ้งการโอนชื่อและสำนักของผู้รับโอนลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129 วรรคสาม

เมื่อโจทก์รับว่าการโอนหุ้นให้แก่ ม. มิได้จดแจ้งการโอนต่อนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของ ป. ในทะเบียนผู้ถือหุ้นจึงยังคงปรากฏชื่อโจทก์เป็นผู้ถือหุ้นอยู่โจทก์จึงไม่อาจอ้างเหตุว่ามีการโอนหุ้นไปแล้วยันจำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ โจทก์ต้องนำเงินปันผลจากหุ้นของ ป. มาคำนวณรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

 

5.คำพิพากษาฎีกาที่ 14225/2558 (การโอนหุ้นโดยความรู้เห็นของบริษัท)  จำเลยที่ 1 และ ป. ทำหนังสือสัญญาโอนหุ้นให้แก่โจทก์ร่วมทั้งสามในวันที่ 1 ตุลาคม 2547 เมื่อหุ้นดังกล่าวเป็นของจำเลยที่ 1 และ ป. โดยจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำแทนบริษัทก็ทราบเรื่องดังกล่าวดีตั้งแต่วันนั้น ถือว่าบริษัททราบเรื่องการโอนหุ้นดังกล่าวแล้ว โจทก์ร่วมทั้งสามใช้ยันกับบริษัทได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

แม้จะไม่ได้มีการจดแจ้งชื่อโจทก์ร่วมทั้งสามในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม และเป็นหน้าที่ของกรรมการบริษัทดังกล่าวที่จะต้องไปจดแจ้งชื่อโจทก์ร่วมทั้งสามในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทมีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นย่อมมีผลให้โจทก์ร่วมทั้งสามไม่ได้รับแจ้งให้เข้าร่วมประชุมด้วย และที่ประชุมก็มีมติให้แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการแบ่งประเภทของหุ้น และกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

จึงทำให้โจทก์ร่วมทั้งสามเสียหายเนื่องจากไม่สามารถคัดค้านเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวได้ โจทก์ร่วมทั้งสามย่อมเป็นผู้เสียหายโดยตรงในกรณีนี้ที่จะแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวได้

โดยคำพิพากษาข้างต้น ล้วนเป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 1129  อันว่าหุ้นนั้นย่อมโอนกันได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมของบริษัท เว้นแต่เมื่อเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้น ซึ่งมีข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 

การโอนหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้นนั้น ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน มีพยานคนหนึ่งเป็นอย่างน้อยลงชื่อรับรองลายมือนั้น ๆ ด้วยแล้ว ท่านว่าเป็นโมฆะ อนึ่ง ตราสารอันนั้นต้องแถลงเลขหมายของหุ้นซึ่งโอนกันนั้นด้วย ... การโอนเช่นนี้จะนำมาใช้แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ จนกว่าจะได้จดแจ้งการโอนทั้งชื่อและสำนักของผู้รับโอนนั้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้น

 

การโอนหุ้นควรทำเป็นหนังสือสัญญาซื้อขายหุ้น และต้องมีการชำระเงินค่าหุ้นให้ครบถ้วนก่อนจึงจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น มิฉะนั้น อาจเสียหุ้นไปโดยไม่ได้เงินค่าหุ้น

ถึงตรงนี้ต้องย้ำว่าเรื่องนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด   และ”สำนักข่าวทีนิวส์” จะเดินหน้านำเสนอกรณีดังกล่าวต่อไป   เนื่องด้วยข้อกฎหมายค่อนข้างชัดเจนว่า การโอนหุ้นจะมีผลทางกฎหมาย ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งต่อสำนักทะเบียนธุรกิจ  แต่กรณีการโอนหุ้นของนายธนาธร

 เป็นการลงนามในตราสารโอนหุ้น  หรือ  Share  Transfer Document  ซึ่งอาจถือว่าเป็นการแจ้งข้อมูลภายในเท่านั้น  รวมถึงยังมีข้อคำถามที่นำไปสู่ข้อสงสัยอีกหลายประเด็น 

 

ทั้งเรื่องการรับเช็ค ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนบางนา-ตราด (เซ็นทรัลซิตี้) ขีดคร่อมผู้ถือ (A/C PAYEE ONLY) ฉบับลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  สั่งจ่าย “นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” เป็นเงินจำนวน 6,750,000 บาท  ได้มีการนำไปขึ้นเงินจริงหรือไม่  

 

หรือแม้แต่กรณีการโอนหุ้นไปมาระหว่างนางสมพร กับหลาน 2 คน ที่นายธนาธร เลือกใช้นามสมมุติ  ว่า “เอ และ บี”  เพื่อตอบข้อสงสัยเรื่องจำนวนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562   แต่ยังไม่รู้ว่าท้ายสุดจะกลายเป็นข้อกล่าวหาเรื่องนิติกรรมอำพรางหรือไม่  เพราะเป็นเรื่องปกติ  และนักธุรกิจทุกคนย่อมรู้ดี ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนได้   

 

 

ด้วยเหตุผลบางส่วนนี้   ย่อมเป็นเหตุเป็นผล  ให้เกิดเป็นข้อพิจารณาสืบค้นต่อๆไป   หรือ  อาจนำมาเทียบเคียง  เพื่อพิสูจน์ในคำกล่าวอ้างของนายธนาธร   เรื่องการปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนร่วมกับการประชุมผู้ถือหุ้น   “บริษัท วี-ลัค มีเดีย”  ตามข้อสังเกตของ “สำนักข่าวอิศรา”  ที่เกาะติดเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น  

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา