ฉลุย?! "สนช." เสียงเอกฉันท์เห็นชอบ "กฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" ถือเป็นฉบับแรกของไทย-เพื่อพัฒนา ปท.อย่างยั่งยืน

Publish 2018-07-07 12:05:06


 

ฉลุย?! "สนช." เสียงเอกฉันท์ 179 ต่อ 0 เสียง  เห็นชอบ "กฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" เริ่มปี 2561 ถึง 2580 ถือเป็นฉบับแรกของไทย ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา ปท.ที่ยั่งยืน


วันนี้ (7 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ ที่รัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธาน สนช.คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ อันจะมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 20 ปี ตามพ.ร.บ.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 เพื่อใช้เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  สำหรับร่างยุทธศาสตร์มีสาระสำคัญ 6 ด้าน1.ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

 

2.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้น การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้านำมาประยุกต์ผสมผสานให้สอดรับกับ บริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ และเป็นพลเมืองดีของชาติ

 

4.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของ ภาคส่วนต่างๆ ร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม

 

5.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ

 

6.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐ โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง

ซึ่งต่อมา สนช. มีมติเอกฉันท์ 179 คะแนนเห็นชอบกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนําขึ้นทูลเกล้าฯภายใน20วัน เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทําแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป


ขั้นต้อนจากนี้ ประธาน สนช.จะนำร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ สนช.ให้ความเห็นชอบแล้วส่งมอบให้นายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติจาก สนช. โดยทันทีที่มีพระบรมราชโองการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน จัดทําแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติแล้วเสนอให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผ่นแม่บทต่างๆ ซึ่งมีผลตามมาตรา 25 และมาตรา 26 ของ พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ผูกพันหน่วยงานของรัฐให้ต้องปฏิบัติตาม และมีผลตามรัฐธรรมนูญมาตรา 142 และ 162 ผูกพันการกำหนดนโยบายและงบประมาณของของรัฐบาล


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอารมณ์ เคนหล้า
ข่าวที่เกี่ยวข้อง