ประกาศราชกิจจาฯ!!!โปรดเกล้าฯ ผู้พิพากษาศาลแรงงานพ้นจากตำแหน่ง(รายละเอียด)

Publish 2018-04-28 15:48:44


ในเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานพ้นจากตำแหน่ง โดยมีใจความว่า ด้วยสํานักงานศาลยุติธรรมได้มีคําสั่งให้ นายรัชธิรวิศว์ วรคุณพิสิฐ พ้นจากตําแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง ฝ่ายนายจ้าง ตั้งแต่วันที่ 22  มกราคม 2561 เนื่องจากขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดถึงสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามมาตรา 15 (6) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตําแหน่งต่อไปแล้วบัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตําแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง ฝ่ายนายจ้าง ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2561

ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย