ประกาศราชกิจจาฯ!!!โปรดเกล้าฯแต่งตั้งตุลาการ หัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด2 ราย(รายละเอียด)

Publish 2018-04-27 17:19:57


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ให้ดํารงตําแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด จํานวน 2 ราย ดังนี้

 1. นายสมชัย วัฒนการุณ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดํารงตําแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

2. นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดํารงตําแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย